Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Τα Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής.

Οι εξετάσεις του ΚΠΓ αφορούν τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά. Τα επίπεδα λοιπόν της είναι πέντε. Ξεκινώντας από το χαμηλότερο αυτά είναι τα Α(Α1,Α2),Β1,Β2,Γ1.

Η εξέταση έχει δύο στάδια:
Κατά τo πρώτο στάδιο, ελέγχεται η ικανότητα του υποψήφιου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για την κατανόηση φυσικού γραπτού και προφορικού λόγου, για την παραγωγή γραπτού λόγου, για την εκτέλεση ασκήσεων που του απαιτούν κάθε φορά να επιλέξει τα ορθότερα και καταλληλότερα για την περίπτωση γλωσσικά στοιχεία, αναδεικνύοντας την ενσυνείδητη γνώση που έχει αποκτήσει σχετικά με την επικοινωνιακή λειτουργία γλώσσας.

Κατά το δεύτερο στάδιο της εξέτασης, ελέγχεται η ικανότητα του υποψήφιου να κάνει ενσυνείδητες γλωσσικές επιλογές και γενικότερα να χρησιμοποιεί τη γλώσσα.