Εξετάσεις για Μικρούς Μαθητές

Υπάρχουν τρία επίπεδα εξετάσεων: Αρχάριοι (Starters), Μεσαίοι (Movers) & Προχωρημένοι (Flyers)

Το υψηλότερο από τα τρία επίπεδα (Flyers) αντιστοιχεί στο επίπεδο A2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς, που είναι περίπου ισοδύναμο με το Key English Test (KET). Τα επίπεδα Starters και Movers αντιστοιχούν στο επίπεδο A1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι εξετάσεις καλύπτουν τις τέσσερις γλωσσικές ικανότητες – ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή – με έμφαση στην ικανότητα ομιλίας και ακρόασης.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από τρεις ενότητες σε κάθε επίπεδο:

Κατανόηση Προφορικού Λόγου – τεστ πολλαπλών επιλογών κατά το οποίο τα παιδιά ακούν σύντομα ηχογραφημένα κείμενα και συμπληρώνουν ορισμένες ασκήσεις για να δείξουν το επίπεδο κατανόησης.

Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου – τεστ με ‘μολύβι και χαρτί’ κατά το οποίο τα παιδιά δείχνουν την ικανότητά τους να διαβάζουν και να γράφουν απλά αγγλικά.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου – σύντομη συνέντευξη η οποία διαρκεί από 5 έως 9 λεπτά με εξεταστή προφορικών που παρακολουθείται ειδικά στη διεξαγωγή αυτών των τεστ. Οι εξεταστές τελούν υπό την εποπτεία του Cambridge ESOL για να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται τα ίδια πρότυπα εξέτασης και βαθμολόγησης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εξετάσεις Γενικών Αγγλικών

KET (Key English Test)

Η εξέταση ΚΕΤ αναγνωρίζει την ικανότητα του υποψηφίου να χρησιμοποιεί αγγλικά βασικού επιπέδου σε καθημερινό επίπεδο τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

KET for Schools

Το ΚΕΤ for Schools ακολουθεί το ίδιο εξεταστικό μοτίβο και αντιστοιχεί στο ίδιο ακριβώς επίπεδο γλωσσομάθειας με την εξέταση ΚΕΤ (Α2). Η διαφορά θεματολογίας και περιεχομένου, ωστόσο, σε επίπεδο εξεταστικών ενοτήτων, το καθιστά ιδανική επιλογή για μαθητές σχολικής ηλικίας…

Τα ΚΕΤ & ΚΕΤ for Schools τοποθετούνται στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση.

Στο επίπεδο Α2 ο μέσος χρήστης Αγγλικών θα πρέπει να:
– Κατανοεί και χρησιμοποιεί βασικές φράσεις και εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας.
– Μπορεί να συστηθεί και να απαντήσει σε βασικές ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο.
– Συνδιαλέγεται με άτομα που έχουν τα Αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα και μιλούν αργά και καθαρά.

Ενότητες KET & ΚΕΤ for Schools
Οι εξετάσεις ΚΕΤ & ΚΕΤ for Schools αποτελούνται από 3 ενότητες: Reading/Writing, Listening και Speaking:

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά
Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να καταλάβει απλά κείμενα όπως πινακίδες, διαφημιστικά φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσει κενά σε απλές προτάσεις και να συντάξει ένα μικρό κείμενο των 25 περίπου λέξεων.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 30 λεπτά
Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να κατανοήσει ηχογραφημένο υλικό όπως ανακοινώσεις και μονολόγους αναγνωσμένους με κανονικό ρυθμό.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): έως 10 λεπτά
Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να συμμετάσχει σε συζήτηση απαντώντας και κάνοντας απλές ερωτήσεις. Οι προφορικές εξετάσεις πραγματοποιούνται συνήθως ανά ζεύγος υποψηφίων.

PET (Preliminary English Test).
Η εξέταση ΡΕΤ αναγνωρίζει την ικανότητα του υποψηφίου να χειρίζεται την αγγλική γλώσσα στην καθημερινή γραπτή και προφορική επικοινωνία χρησιμοποιώντας ένα μέσο επίπεδο αγγλικών.

PET for Schools
Το PET for Schools ακολουθεί το ίδιο εξεταστικό μοτίβο και αντιστοιχεί στο ίδιο επίπεδο γλωσσομάθειας με την εξέταση ΡΕΤ (Β1). Η διαφορά θεματολογίας και περιεχομένου, ωστόσο, σε επίπεδο εξεταστικών ενοτήτων, το καθιστά ιδανική επιλογή για μαθητές σχολικής ηλικίας. Τα PET & PΕΤ for Schools τοποθετούνται στο επίπεδο B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα.

Στο επίπεδο Β1 ο μέσος χρήστης Αγγλικών θα πρέπει να:
– Κατανοεί το κύριο νόημα απλών οδηγιών ή δημοσίων ανακοινώσεων.
– Συμμετέχει ενεργά στο μάθημα και να καταλαβαίνει της οδηγίες των καθηγητών.
– Κάνει απλές ερωτήσεις και να μπορεί να συμμετέχει σε σχολικές συζητήσεις εντός και εκτός της αίθουσας
– Περιγράφει γραπτώς εκδηλώσεις όπως σχολικές εκδρομές.

Ενότητες PET & ΡET for Schools
Η εξέταση ΡΕΤ for Schools αποτελείται από τρεις ενότητες – Reading/Writing, Listening και Speaking:

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 30 λεπτά.
Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει πληροφοριακά κείμενα από πινακίδες, φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να χειριστεί άγνωστες λέξεις και δομές με βάση κάποια στρατηγική σε μια ποικιλία ασκήσεων που περιλαμβάνει σύνταξη σύντομου μηνύματος, έκθεσης ή κάποιας επιστολής 100 περίπου λέξεων.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 30 λεπτά
Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να κατανοήσει ηχογραφημένο υλικό όπως ανακοινώσεις και διάλογους πάνω σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τις παρεχόμενες πληροφορίες και να αξιολογεί τις στάσεις και τις προθέσεις των ομιλητών.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): έως 12 λεπτά
Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να συμμετάσχει σε συζήτηση κάνοντας απλές ερωτήσεις και απαντώντας αντίστοιχα αναπτύσσοντας θέματα που αφορούν προτιμήσεις και αντιπάθειές του. Οι προφορικές εξετάσεις πραγματοποιούνται συνήθως ανά ζεύγος υποψηφίων ή και σε ομάδες των τριών ατόμων.

FCE (First Certificate in English).
Η εξέταση FCE αποτελεί εξέταση ανωτέρου μέσου επιπέδου. Απευθύνεται σε όσους σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα αγγλικά για επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς.
Το FCE κατατάσσεται στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση.

Στο επίπεδο Β2 ο μέσος χρήστης Αγγλικών είναι σε θέση να:
– Κατανοεί το κύριο νόημα σύνθετων κειμένων.
– Συμμετέχει σε συζητήσεις γύρω από εύρος θεμάτων, να εκφράζει τις απόψεις του και να παρουσιάζει επιχειρήματα.
– Συντάσσει ευνόητα και αναλυτικά κείμενα εκφράζοντας απόψεις και εξηγώντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους.

Ενότητες FCE
Η εξέταση FCE αποτελείται από πέντε ενότητες: Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking.
Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): 1 ώρα

Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει πληροφοριακά κείμενα από μυθιστορήματα και άλλα βιβλία, ημερολόγια, εφημερίδες και περιοδικά.

Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 20 λεπτά
Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορεί να συντάξει ένα αριθμό διαφορετικών κειμένων όπως σύντομες ιστορίες, επιστολές, άρθρα, αναφορές ή εκθέσεις που να κυμαίνονται γύρω στις 120-180 λέξεις.

Use of English (Χρήση των Αγγλικών): 45 λεπτά

Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα εξεταστεί σε ασκήσεις που αξιολογούν την ικανότητά του στη χρήση της γραμματικής και του λεξιλογίου.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 40 λεπτά
Στην ενότητα αυτή πρέπει να δείξει ότι μπορεί να κατανοήσει το νόημα ευρείας γκάμας προφορικό υλικό που περιλαμβάνει διαλέξεις, ειδησεογραφικά προγράμματα και δημόσιες ανακοινώσεις.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): 14 λεπτά
Στην ενότητα αυτή θα αξιολογηθεί η ικανότητά του να συνομιλεί στην αγγλική γλώσσα σε ένα εύρος επικοινωνιακών περιστάσεων με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με τον εξεταστή, με τους υπόλοιπους υποψηφίους και μόνος του. Η προφορική εξέταση παρατίθεται συνήθως ανά δύο ή τρεις υποψηφίους.

CAE (Certificate in Advanced English)
Η εξέταση CAE είναι εξέταση προχωρημένου επιπέδου. Απευθύνεται σε όσους σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα περισσότερο σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Το CAE κατατάσσεται στο επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση.

Στο επίπεδο Γ1 ο μέσος χρήστης αγγλικών είναι σε θέση να:
– Διαβάζει αρκετά γρήγορα ώστε να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις πανεπιστημιακών σπουδών.
– Καταλαβαίνει περίπλοκες γνώμες.
– Συντάσσει σαφή, λεπτομερή και καλά δομημένα κείμενα.
– Εκφράζεται με ένα καλό επίπεδο ευφράδειας.
– Χρησιμοποιεί τα αγγλικά με ευελιξία για κοινωνικούς, επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Ενότητες CAE
Η εξέταση CAE αποτελείται από πέντε ενότητες – Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking:

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 15 λεπτά
Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να κατανοήσει πληροφοριακά κείμενα από μυθιστορήματα και άλλα βιβλία, ημερολόγια, εφημερίδες και περιοδικά.

Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 30 λεπτά
Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί πληροφορίες από διάφορες πηγές ώστε να συντάξει ένα αριθμό διαφορετικών κειμένων όπως σύντομες ιστορίες, επιστολές, άρθρα, αναφορές ή εκθέσεις για πολλούς διαφορετικούς παραλήπτες, που να κυμαίνονται γύρω στις 250 λέξεις.

Use of English (Χρήση Αγγλικών ) 1 ώρα και 30 λεπτά
Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα εξεταστεί σε ασκήσεις που αξιολογούν την ικανότητά του στη χρήση της γραμματικής και του λεξιλογίου.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 45 λεπτά
Στην ενότητα αυτή πρέπει να δείξει ότι μπορεί να κατανοήσει το νόημα ενός ευρύτερου προφορικού υλικού που περιλαμβάνει διαλέξεις, ειδησεογραφικά προγράμματα και δημόσιες ανακοινώσεις.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): 15 λεπτά
Στην ενότητα αυτή θα αξιολογηθεί η ικανότητά του να επικοινωνεί προφορικά στην αγγλική γλώσσα σε ένα εύρος περιστάσεων με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με τον εξεταστή, με τους υπόλοιπους υποψηφίους και μόνος του. Η προφορική εξέταση παρατίθεται συνήθως ανά δύο υποψηφίους.

CPE (Certificate of Proficiency in English)
Η εξέταση CPE είναι η πλέον προχωρημένου επιπέδου εξέταση που διαθέτει το Cambridge ESOL. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να χρησιμοποιούν τα αγγλικά με τρόπο επιτυχημένο και αποτελεσματικό στον επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό χώρο.

Το CPE κατατάσσεται στο επίπεδο Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση.

Στο επίπεδο Γ2 ο μέσος χρήστης Αγγλικών είναι σε θέση να:
– Κατανοεί με ευκολία σχεδόν οτιδήποτε διαβάζει ή ακούει.
– Κρατάει ακριβείς και πλήρεις σημειώσεις κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης.
– Καταλαβαίνει εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας.
– Συζητά για περίπλοκα ή ιδιαίτερα θέματα με αυτοπεποίθηση.
– Εκφραστεί με ευφράδεια και ακρίβεια.

Ενότητες CPE
Η εξέταση CPE αποτελείται από πέντε ενότητες- Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking.

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 30 λεπτά
Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει πληροφοριακά κείμενα σε επίπεδο μεμονωμένων λέξεων, φράσεων, προτάσεων, παραγράφων και ολόκληρων κειμένων.

Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 2 ώρες

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορεί να συντάξει ένα αριθμό διαφορετικών κειμένων όπως σύντομες ιστορίες, επιστολές, άρθρα, αναφορές ή εκθέσεις που να κυμαίνονται γύρω στις 300-350 λέξεις.

Use of English (Χρήση Αγγλικών): 1 ώρα και 30 λεπτά

Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα εξεταστεί σε ασκήσεις που αξιολογούν την ικανότητά του στη χρήση της γραμματικής και του λεξιλογίου και στην σύνταξη περιλήψεων.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 45 λεπτά

Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος πρέπει να δείξει ότι μπορεί να κατανοήσει το νόημα ενός εύρους προφορικού υλικού που περιλαμβάνει διαλέξεις, ειδησεογραφικά προγράμματα και δημόσιες ανακοινώσεις.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): 19 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα αξιολογηθεί η ικανότητά του υποψηφίου να συνδιαλέγεται στην αγγλική γλώσσα σε ένα εύρος επικοινωνιακών περιστάσεων με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με τον εξεταστή, με τους υπόλοιπους υποψηφίους και μόνος του. Η προφορική εξέταση παρατίθεται συνήθως ανά δύο υποψηφίους.