Τα επίπεδα του City & Guilds είναι τα εξής:

 

City & Guilds ESOL Levels
Common European Framework
Preliminary A1 Breakthrough
Access A2 Waystage
Achiever B1 Threshold
Communicator B2 Vantage
Expert C1 Effective Operationa Proficiency
Mastery C2 Mastery

 

Τα πτυχία του City & Guilds είναι δύο: Το IESOL και το ISESOL.

Το πρώτο το IESOL International ESOL examinations είναι οι γραπτές εξετάσεις που γίνονται σε pen & paper μορφή αλλά και μέσω υπολογιστή σε κέντρα που είναι εξουσιοδοτημένα (υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί από το υπουργείο παιδείας για το χώρο διεξαγωγής).

Το δεύτερο το ISESOL International Spoken ESOL examinations είναι οι προφορικές εξετάσεις που γίνονται σε κέντρα που είναι εξουσιοδοτημένα (υπάρχουν ειδικά για αυτή την εξέταση περιορισμοί από το υπουργείο παιδείας για το τα σχολεία ξένων γλωσσών, αλλά η διαδικασία είναι ακόμα υπό συζήτηση).

Για να αποκτήσει κάποιος το επίπεδο του City & Guilds που επιθυμεί και να γίνει αποδεκτό σε ΑΣΕΠ πρέπει να περάσει και τα δύο πτυχία (IESOL & ISESOL).

Οι εξετάσεις δίνονται 6 φορές το χρόνο (κάθε 2 μήνες). Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε περίπου 5 βδομάδες. Τα πτυχία βγαίνουν σε περίπου 2 μήνες. Οι βαθμοί που παίρνει ο υποψήφιος είναι First Class Pass, Pass ή Fail. Αν κάποιος αποτύχει σε μία από τις δύο εξετάσεις (IESOL ή ISESOL) θα ξαναδώσει στην επόμενη εξεταστική περίοδο μόνο την εξέταση στην οποία απέτυχε.