Τι είναι το GMAT
Το GMAT είναι το αντικειμενικό τεστ που χρησιμοποιούν πάνω από 1.800 Business Schools στον κόσμο για να επιλέξουν φοιτητές σε μεταπτυχιακά προγράμματα Business και Management. Παρόλο που κάθε Πανεπιστήμιο αξιοποιεί έναν αριθμό κριτηρίων για την τελική επιλογή των φοιτητών, τα Business Schools κατά κανόνα λαμβάνουν υπόψη δύο βασικούς δείκτες: το μέσο όρο βαθμών στο πτυχίο (Grade Point Average-G.P.A.) και το βαθμό στο GMAT.

Τι εξετάζει το GMAT
Οι εξεταζόμενοι στο GMAT αξιολογούνται σε τρεις τομείς: Λεκτική & Μαθηματική ικανότητα και Αναλυτικές δεξιότητες.
Η εξέταση γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

Δομή του GMAT
Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή (CAT- Computer Adaptive Test), διαρκεί περίπου 3,5 ώρες και περιλαμβάνει:

Analytical Writing Assessment (Χρόνος: 60 λεπτά)

ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Έκθεση 30 λεπτά Analysis of an Issue
Έκθεση 30 λεπτά Analysis of an Argument
Quantitative Section (Χρόνος: 75 λεπτά)
ΜΟΡΦΗ ΕΙΔΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
37 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Problem Solving
37 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Data Sufficiency

 

ΜΟΡΦΗ ΕΙΔΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
41 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Reading Comprehension
41 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Critical Reasoning
41 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Sentence Correction

Analytical Writing Assessment
Βασικός σκοπός είναι να εξεταστεί η ικανότητα των υποψηφίων να σκέφτονται κριτικά και να παρουσιάζουν γραπτώς τις απόψεις τους. Αξιολογούνται οι ικανότητες λογικής ανάλυσης και σύνθεσης με δύο είδη έκθεσης:
Analysis of an Issue: Ζητείται από τον εξεταζόμενο να τοποθετηθεί αναφορικά με ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος, με ανάπτυξη λογικών επιχειρημάτων.
Analysis of an Argument: Ζητείται από τον εξεταζόμενο να σχολιάσει επιχειρήματα ή συμπεράσματα άλλων όσον αφορά την επάρκειά τους από συλλογιστική άποψη.

Quantitative Section
Στο τμήμα αυτό του GMAT εξετάζονται βασικές μαθηματικές δεξιότητες όπως η ικανότητα για συλλογισμούς αναφορικά με μεγέθη και ποσότητες, η λύση προβλημάτων και η ερμηνεία γραφικών παραστάσεων. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ανήκουν σε δύο τύπους:
Problem Solving: Αυτές οι ερωτήσεις του GMAT αξιολογούν την κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με εφαρμογή μαθηματικών συλλογισμών.
Data Sufficiency: Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις αξιολογούν την ικανότητα στην ανάλυση προβλημάτων. Μετρούν κατά πόσο μπορεί ο εξεταζόμενος να εντοπίσει τις πληροφορίες που είναι σχετικές με το πρόβλημα και να καθορίσει αν τα δεδομένα που έχει επαρκούν για τη λύση του προβλήματος.

Verbal Section
Σε αυτό το τμήμα του GMAT εξετάζεται η κατανόηση και χρήση του γραπτού λόγου καθώς και η ικανότητα συλλογισμού, με 3 είδη ερωτήσεων. Και εδώ, βασικός στόχος δεν είναι η εξέταση της επάρκειας στη χρήση της γλώσσας, αλλά προφανώς ο υποψήφιος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το ύφος επιστημονικών κυρίως κειμένων.
Reading Comprehension: Εξετάζεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής η κατανόηση γραπτού κειμένου και η εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων από τις πληροφορίες του. Τα κείμενα, έκτασης περίπου 350 λέξεων, αναφέρονται σε θέματα κοινωνικών, φυσικών ή βιολογικών επιστημών και σε θέματα επιχειρήσεων (οικονομικά, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, marketing).
Critical Reasoning Questions: Αξιολογείται η κριτική ικανότητα. Απαιτείται να αναλυθεί η συλλογιστική που βρίκεται πίσω από παρουσιαζόμενα επιχειρήματα.
Sentence-correction Questions: Απαιτείται η διόρθωση προτάσεων που έχουν λάθη ή ανεπάρκειες.

Τι σημαίνει GMAT – CAT;
Το GMAT είναι ένα Computer Adaptive Test – CAT, και δίνεται στα αγγλικά. Adaptive σημαίνει ότι οι ερωτήσεις του τεστ δεν είναι προκαθορισμένες αλλά επιλέγονται από το computer από μία μεγάλη τράπεζα ερωτήσεων ανάλογα με τις απαντήσεις του εξεταζόμενου. Οι ερωτήσεις που επιλέγει το computer είναι διαφορετικών βαθμίδων δυσκολίας. Το τεστ αρχίζει με μια ερώτηση μέσης δυσκολίας και ανάλογα με το εάν η απάντηση είναι σωστή ή λάθος η επόμενη ερώτηση είναι μεγαλύτερης ή μικρότερης δυσκολίας αντίστοιχα. Το τελικό σκορ υπολογίζεται βάσει του αριθμού των σωστών απαντήσεων αλλά και του επιπέδου δυσκολίας των ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά.

Πρέπει να ξέρετε ότι:
Επειδή οι ερωτήσεις επιλέγονται διαδοχικά, δεν επιτρέπεται στον εξεταζόμενο να γυρίσει πίσω και να διορθώσει απαντήσεις σε προηγούμενες ερωτήσεις.
Είναι σημαντικό να απαντηθούν σωστά οι πρώτες ερωτήσεις του τεστ, καθώς επίσης και να μην μείνουν αναπάντητες ερωτήσεις στο τέλος του τεστ.

Πότε μπορώ να δώσω εξετάσεις για το GMAT;
Εξετάσεις για το GMAT γίνονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, κάποιες ημέρες την εβδομάδα.

Πού γίνεται η εξέταση;
ΑΘΗΝΑ
Pearson Vue
Athens Tower B
4ος Όροφος
Μεσογείων 2-4, Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 7717391, 7717390

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Infolab
Παπαναστασίου 66
54642 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 914191

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Θα πρέπει να έχετε μαζί σας διαβατήριο ή νέα ταυτότητα με Λατινικούς χαρακτήρες.

Πώς μπορώ να εγγραφώ για την εξέταση; 
•    Προφορικά στο τηλέφωνο 0044 161 855 7219 στην Αγγλία. Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας.
•    Μέσω Internet. Επισκεφθείτε τα σχετικά links του GMAT στο site.

Πότε χρειάζεται να εγγραφώ;
Αν και οι εξετάσεις γίνονται κάποιες ημέρες την εβδομάδα και θεωρητικά μπορείτε να εγγραφείτε μερικές ημέρες πριν την εξέταση, είναι πολύ σημαντικό να μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. Τα επίσημα αποτελέσματά σας θα φτάσουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που σας ενδιαφέρουν μέσα σε 20 μέρες μετά την εξέτασή σας, κι επομένως το πιο λογικό είναι να αναζητήσετε μια «ασφαλή» ημερομηνία εξέτασης με σημείο αναφοράς σας την καταληκτική ημερομηνία που ορίζουν τα Πανεπιστήμια για την παραλαβή των σκορ – υπολογίζοντας κάποιες μέρες επιπλέον για απρόβλεπτες καθυστερήσεις ή εμπόδια που μπορεί να προκύψουν.

Πώς βαθμολογείται το GMAT; Τι βαθμούς πρέπει να πετύχω;
Τα σκορ δίνονται χωριστά για κάθε τμήμα του τεστ. Ο υψηλότερος βαθμός στο Verbal και στο Quantitative section είναι το 800 και ο χαμηλότερος είναι το 200. Το Analytical Writing Section βαθμολογείται με 0 έως 6.
Τα Πανεπιστήμια ορίζουν συνήθως τα ελάχιστα σκορ του GMAT που χρειάζεται να επιτύχουν οι υποψήφιοι φοιτητές για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία επιλογής. Επικοινωνήστε λοιπόν με τα Πανεπιστήμια που σας ενδιαφέρουν το νωρίτερο δυνατόν για να μάθετε ποια είναι η «βάση» και η προθεσμία για να αποστείλετε την αίτησή σας και τα σκορ.
Συνήθως για την επιλογή των φοιτητών απαιτούνται υψηλότερα σκορ από τα ελάχιστα που ορίζονται από τα πανεπιστήμια.

Πότε στέλνονται τα αποτελέσματα;
Ανεπίσημα αποτελέσματα παίρνουν οι εξεταζόμενοι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Computer Adaptive Test. Τα επίσημα αποτελέσματα αποστέλλονται από το Educational Testing Service στον εξεταζόμενο αλλά και στα Πανεπιστήμια της επιλογής του μέσα σε 20 ημέρες μετά την εξέταση. Κατά τη διάρκεια του τεστ ο εξεταζόμενος μπορεί να δηλώσει να σταλούν τα επίσημα αποτελέσματα σε έως πέντε πανεπιστήμια χωρίς επιπλέον κόστος. Θα πρέπει λοιπόν να έχετε αποφασίσει από πριν τα πανεπιστήμια της επιλογής σας. Η λίστα των πανεπιστημίων και οι κωδικοί τους βρίσκονται στο επίσημο Bulletin του GMAT
Μετά το τεστ, μπορείτε να ζητήσετε να σταλούν τα αποτελέσματα και σε άλλα πανεπιστήμια αλλά με επιπλέον κόστος $28 (συν ΦΠΑ) ανά πανεπιστήμιο.

Πόσες φορές μπορώ να εξεταστώ;
Το πολύ μια φορά μέσα σε 31 ημερολογιακές ημέρες και το πολύ 5 φορές μέσα σε ένα έτος.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν και η επίδοση σε δεύτερη εξέταση θα είναι κατά πάσα πιθανότητα καλύτερη, υπάρχει όμως και μια πιθανότητα να είναι και χειρότερη, ιδιαίτερα αν δεν έχει μεσολαβήσει περαιτέρω προετοιμασία. Επιπλέον, στην περίπτωση που έχετε δώσει περισσότερες από μια φορές το τεστ, το Pearson VUE θα στείλει στα πανεπιστήμια που έχετε επιλέξει τα αποτελέσματα των τριών πιο πρόσφατων εξετάσεων που συμμετείχατε τα τελευταία πέντε χρόνια. Επομένως θα πρέπει να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχετε το σκορ που επιθυμείτε την πρώτη φορά.

Για πόσο καιρό είναι έγκυρα τα αποτελέσματά μου;
Τα σκορ ισχύουν για 5 χρόνια.

Ποιο είναι το κόστος της εξέτασης;
Το κόστος εξέτασης είναι $250, συν ΦΠΑ 19%.

Μπορώ να αναβάλω ή να ακυρώσω την εξέταση;
Η αλλαγή ημερομηνίας ή ώρας καθώς επίσης και η ακύρωση της εξέτασης μπορεί να γίνει το αργότερο επτά ημέρες πριν από την εξέταση (μη συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας εξέτασης και της ημερομηνίας του αιτήματος). Για την αλλαγή της ημερομηνίας, αφού αυτή γίνει μέσα στα προκαθορισμένα όρια, θα πρέπει να πληρώσετε επιπλέον $50 (συν ΦΠΑ). Εάν ακυρώσετε την εξέταση μέσα στα προκαθορισμένα όρια, θα σας επιστραφούν $80.