Τα επίπεδα πιστοποίησης της κινέζικης γλώσσας είναι πολλά. Το ίδιο και τα στάδια ετοιμασίας του εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΧΟΝ, που έχουν σκοπό να σας εφοδιάσουν με όλες τις απαραίτητες γνώσεις τόσο για τις προφορικές, όσο και για τις γραπτές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις HSK, που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, αλλά και η διαβάθμισή τους με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς στον τομέα των γλωσσών απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. Σε γραπτό επίπεδο διεξάγονται σε έξι (6) επίπεδα ενώ σε προφορικό επίπεδο σε τρία (3) επίπεδα (αρχικό, μεσαίο, υψηλό).

HSK 1 – Πρώτο Επίπεδο

Στο πρώτο επίπεδο, οι σπουδαστές κάνουν τη βασική εισαγωγή τους στην κινέζικη γλώσσα και κουλτούρα, μαθαίνοντας τις κυριότερες γραμματικές και συντακτικές δομές, το σύστημα γραφής pinyin, τους τόνους, κάποιους βασικούς χαρακτήρες καθώς και τις γραμμές με τις οποίες γράφονται όλοι οι κινέζικοι χαρακτήρες. Σε προφορικό επίπεδο, μαθαίνουν πώς να συμμετέχουν σε απλές, καθημερινές συζητήσεις, σε μία τηλεφωνική συνομιλία, να κάνουν μία γνωριμία, να δίνουν ευχές, να κάνουν ερωτήσεις και να δίνουν οδηγίες. Για την απόκτηση του πρώτου επιπέδου πιστοποίησης, οι σπουδαστές πρέπει να γνωρίζουν εκατόν πενήντα (150) χαρακτήρες (ιδεογράμματα).

HSK 2 – Δεύτερο Επίπεδο

Στο δεύτερο επίπεδο, οι σπουδαστές χειρίζονται με άνεση τα βασικά Κινέζικα και επικοινωνούν σε επίπεδο καθημερινών αναγκών όπου απαιτούνται απλές και ευθείς συναλλαγές και ανταλλαγές πληροφοριών σε κοινά και καθημερινά ζητήματα. Με την απόκτηση του διπλώματος αυτού, οι σπουδαστές έχουν ένα λεξιλόγιο που φτάνει τους τριακόσιους (300) χαρακτήρες (ιδεογράμματα).

HSK 3 – Τρίτο Επίπεδο

Αποκτώντας το HSK 3, οι σπουδαστές είναι σε θέση να επικοινωνούν στα Κινέζικα σε βασικό επίπεδο στην καθημερινότητα, αλλά και στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο. Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν άνετα σε περίπτωση που ταξιδέψουν στην Κίνα. Σε αυτό το επίπεδο οι χαρακτήρες (ιδεογράμματα) που γνωρίζουν οι σπουδαστές ανέρχονται στους εξακόσιους (600).

HSK 4 – Τέταρτο Επίπεδο

Στο επίπεδο αυτό, οι σπουδαστές έχουν την ικανότητα να κατανοούν ένα πλήθος θεματικών ενοτήτων στα Κινέζικα και να επικοινωνούν με άνεση με συνομιλητές που κατάγονται από την Κίνα. Ο αριθμός των χαρακτήρων (ιδεογραμμάτων) που μπορεί κάποιος να κατανοεί και να χρησιμοποιεί ανέρχεται στους χίλιους διακόσιους (1200) καθώς έχουν μπει γερές βάσεις.

HSK 5 – Πέμπτο Επίπεδο

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν το επίπεδο αυτό μπορούν με άνεση να διαχειριστούν τη γλώσσα. Για παράδειγμα, μπορούν εύκολα να διαβάζουν κινέζικα περιοδικά και εφημερίδες, να βλέπουν κινέζικες ταινίες και άλλα έργα, και να πραγματοποιούν εκτενείς ομιλίες στα Κινέζικα, καθώς οι χαρακτήρες (ιδεογράμματα) που γνωρίζουν είναι δύο χιλιάδες πεντακόσιοι (2500).

HSK 6 – Έκτο Επίπεδο

Οι σπουδαστές που κατακτούν το πτυχίο αυτό μπορούν με άνεση να κατανοήσουν γραπτές και προφορικές πληροφορίες στα Κινέζικα και να εκφράζονται με άνεση τόσο προφορικά, όσο και γραπτά. Γνωρίζουν πάνω από πέντε χιλιάδες (5000) χαρακτήρες, περισσότερους δηλαδή από ένα μέσο Κινέζο. Το πτυχίο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους του να διδάξουν τη κινέζικη γλώσσα.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ

Τα διπλώματα στην κινεζική γλώσσα σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) είναι:
ΗSK 1, HSK 2, HSK 3, ΗSK 4, HSK 5, HSK 6
Οι φορείς για την πιστοποίηση της Κινεζικής γλώσσας είναι:

-Ινστιτούτο Κομφούκιος

-Σύνδεσμος Ελλάδας – Κίνας

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΧΟΝ Ελληνικό αναλαμβάνει την άριστη προετοιμασία των σπουδαστών για τις παραπάνω εξετάσεις. Δεν είναι τυχαίο τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας που έχουμε σημειώσει όλα αυτά τα χρόνια.